Zgodnie z Uchwałą Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej informujemy, że składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub
z dowolnym wyprzedzeniem. W przypadku nieuregulowania składki w terminie, automatycznie będą naliczane odsetki ustawowe, powiększające tym samym zobowiązanie wobec Izby. W związku z tym prosimy o terminowe wpłaty na indywidualne subkonta składkowe lub w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej.

W przypadku pytań lub wątpliwości pomocą służy:

Dział składek członkowskich

Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a, II piętro pok. 203

tel. (32) 60-44-230

e-mail: 

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej od 1 stycznia 2015 r.

60 zł – podstawowa kwota składki obowiązująca lekarzy i lekarzy dentystów
10 zł – kwota składki obowiązująca lekarzy i lekarzy dentystów posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu („lekarze stażyści”) Lekarz lub lekarz dentysta, który przed dniem 1 stycznia 2015 r. miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 zł, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz dentysta:

1) ukończył 75 lat;
2) został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej;
3) złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych. Zwolnienie to ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów.

Oświadczenie o nieosiąganiu przychodów

Lekarz korzystający ze zwolnienia z opłacania składki ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Okręgową Radę Lekarską o osiągnięciu przychodów oraz traci prawo do zwolnienia z pierwszym dniem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym osiągnie przychód.

Zawiadomienie o osiąganiu przychodów

Lekarz, który przed dniem 1 stycznia 2015 r. uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zachowuje prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki (osiągnięcie przychodu).

Składki wracają do lekarzy

Śląska Izba Lekarska wychodząc naprzeciw wszystkim członkom wprowadziła w życie program wspierania indywidualnych form doskonalenia zawodowego. Lekarze i lekarze dentyści od 01.01.2015 r w ramach ww. programu mają możliwość korzystania ze środków finansowych na zakup lub prenumeratę medycznych czasopism, medycznej literatury fachowej oraz na pokrycie kosztów opłaty rejestracyjnej za udział
w konferencjach naukowych, zjazdach, sympozjach, kongresach i innych zdarzeniach medycznych.  Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce TUTAJ

Załączniki

Oświadczenie dot korzystania ze środków w ramach programu wspierania indywidualnych form doskonalenia zawodowego

Oświadczenie o nieosiąganiu przychodów.

Zawiadomienie o osiąganiu przychodów

Uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej

Udostępnij