Komunikat 6.05.2020 r.

STANOWISKO Nr 11/19/VIIISTANOWISKO Nr 11/19/VIIINACZELNEJ RADY LEKARSKIEJz dnia 28 czerwca 2019 r.w sprawie interpretacji art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie ustalania 5-letniego okresu niewykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty

Lekarz bądź lekarz dentysta ubiegający się o prawo wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego powinien złożyć Wniosek W-2 wraz z wyszczególnionymi załącznikami oraz ankietą "ocena stażu podyplomowego". Do wniosku należy dołączyć również kserokopię świadectwa pierwszego zdanego egzaminu końcowego (oryginał do wglądu).

PRZENIESIENIE SIĘ lekarza do izby, na obszarze której zamierza wykonywać zawód, następuje na jego wniosek.

Lekarz bądź lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu ubiegający się o przeniesienie i wpisanie na listę członków ŚIL powinien złożyć Wniosek W-3 wraz z załącznikami wyszczególnionymi na wniosku.

LEKARZ, LEKARZ DENTYSTA, KTÓRY WYKONYWAŁ ZAWÓD ZA GRANICĄ a zamierza podjąć wykonywanie zawodu na terenie RP powinien zgłosić się do właściwej terytorialnie izby oraz złożyć następujące dokumenty:

  • prawo wykonywania zawodu (z kraju, w którym ostatnio wykonywano zawód lekarza),
  • świadectwo pracy bądź zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w charakterze lekarza za granicą (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
  • zaświadczenie o niekaralności zawodowej w kraju gdzie ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
  • wyciąg z rejestru skazanych, wydany w państwie gdzie ostatnio lekarz wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Załączniki do tej informacji:

Załączniki

Udostępnij