Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Kod postępowania: 12-21-000180/LSZ/03/5/01

Na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1858) informuję, że w dniu 1 września 2021 roku Śląski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Katowicach, ul. Kossutha 13, adres poczty elektronicznej:

ogłosił postępowanie w sprawie zawarcia umowy w:

rodzaju: leczenie szpitalne

zakresie: program lekowy - leczenie rdzeniowego zaniku mięśni, leki w programie lekowym - leczenie rdzeniowego zaniku mięśni

na obszarze: województwo śląskie

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż . 32,00 PLN na okres rozliczeniowy od 01-12-2021 r. do 31-12-2021 r.

Okres obowiązywania umowy od 01-12-2021 r. do 30-06-2025 r.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz-katowice.pl

Udostępnij