Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Kod postępowania: 12-21-000179/LSZ/03/5/01

Na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1858) informuję, że w dniu 30 sierpnia 2021 roku Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zsiedzibą w Katowicach, ul. Kossutha 13, adres poczty elektronicznej:  

ogłosił postępowanie w sprawie zawarcia umowy w: 

rodzaju: leczenie szpitalne 

zakresie: program lekowy - leczenie raka z komórek Merkla Awelumabem, leki w programie lekowym - leczenie raka z komórek Merkla awelumabem 

na obszarze: województwo śląskie 

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 63.435,00 PLN na okres rozliczeniowy od 01-12-2021 r. do 31-12-2021 r. 

Okres obowiązywania umowy od 01-12-2021 r. do 30-06-2025 r. 

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz-katowice.pl 

Udostępnij