KOMUNIKAT Z 2.12.2021 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach informuje, że w rejonach wyborczych, w których nie dokonano wyboru żadnego kandydata na delegata, przeprowadza się ponowne wybory na pisemny wniosek co najmniej 20 % ogólnej liczby członków tego rejonu.

Wniosek wraz z równoczesnym zgłoszeniem co najmniej jednego kandydata należy złożyć w terminie od 1.12.2021 r. do 31.12.2021 r. w Biurze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

 

KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

Okręgowa Komisja Wyborcza przypomina kandydatom na delegata na okręgowy zjazd lekarzy o możliwości zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej izby następujących informacji:

  1. zdjęcie kandydata,
  2. rok uzyskania dyplomu lekarza lub lekarza dentysty,
  3. tytuł i stopień naukowy,
  4. posiadane specjalizacje,
  5. miejsce wykonywania zawodu lub informację o niewykonywaniu zawodu,
  6. funkcje pełnione w samorządzie,
  7. adres poczty elektronicznej i/lub nr telefonu,
  8. inne informacje o kandydacie, obejmujące dotychczasowy przebieg pracy zawodowej i innej aktywności pozazawodowej w zakresie działalności publicznej,
  9. zwięzłą informację o zamierzonej działalności w samorządzie lekarzy w przyszłej kadencji.

 

KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ( z 8 marca 2021 r.)

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

W związku ze zbliżającymi się wyborami delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji 2022-2026, Okręgowa Komisja Wyborcza w kwietniowym numerze biuletynu przekazuje w postaci insertu imienną listę członków rejonu wyborczego, do którego należy Koleżanka/ Kolega.

Listę lekarzy i lekarzy dentystów w poszczególnych rejonach wyborczych ustalono w oparciu o dane znajdujące się w Rejestrze Śląskiej Izby Lekarskiej, dlatego mogą zdarzyć się przypadki umieszczenia nazwiska lekarza, lekarza dentysty na liście rejonu wyborczego nieodpowiadającego aktualnym danym dot. zatrudnienia bądź miejsca zamieszkania.

Informujemy o możliwości zmiany rejonu wyborczego, jeżeli Koleżanka/Kolega zamierza uczestniczyć w wyborach w innym rejonie.

W takim przypadku należy przesłać wypełniony wniosek o przeniesienie do innego  rejonu wyborczego i wpisanie na listę tego rejonu do Okręgowej Komisji Wyborczej w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 r. pocztą, faksem (nr 32 60 44 257) lub e-mailem ().

Załącznik: 

Wniosek o przeniesienie do innego rejonu wyborczego

Udostępnij