Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej stanowią Prezes oraz wybrani przez Radę spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie Prezydium. Co najmniej jeden z wiceprezesów jest lekarzem dentystą. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej działa w imieniu ORL w sprawach określonych jej uchwałą. Posiedzenia Prezydium ORL odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu. Posiedzeniom przewodniczy Prezes ORL lub wyznaczony przez niego wiceprezes. Kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izb lekarskich można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej - dr n. med. Tadeusz Urban

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - dr Rafał Kiełkowski

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - dr n. med. Jacek Kozakiewicz (do 17.12.2020 r.)

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej - dr Krystian Frey

Z-ca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej - dr Danuta Korniak

Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej - dr n. med. Jan Cieślicki

dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek

dr n. med. Maciej Hamankiewicz

dr Janusz Milejski

dr n. med. Jerzy Rdes

dr Rafał Sołtysek

dr Aleksandra Sommerlik-Biernat

prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

Kontakt: 

Sekretariat
tel.: 32 60 44 253
III piętro

Udostępnij