XXXIII OKRĘGOWY SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ZJAZD LEKARZY - 7 grudnia 2013 r. - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
  • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach 7 grudnia 2013 r. wyłonił swoich przedstawicieli do władz samorządu na kolejną, siódmą już kadencję. Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej wybrany został dr Jacek Kozakiewicz, którego delegaci ponownie obdarzyli zaufaniem, powierzając mu misję kierowania Śląską Izbą Lekarską na następne cztery lata, do 2017 roku. Na kolejną kadencję został ponownie wybrany także Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej; funkcję tę po raz drugi będzie pełnił dr Tadeusz Urban. Tego dnia wybrano także członków wszystkich organów statutowych Izby: Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy, a także członków Okręgowej Komisji Wyborczej.

 

APELE I STANOWISKA

 

Wszystkie sprawozdania kadencyjne organów statutowych Izby zostały przyjęte przez Zjazd, który następnie jednogłośnie udzielił absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej VI kadencji. Delegaci zadecydowali również o wystosowaniu w sumie sześciu apeli i stanowisk. Dwukrotnie zaapelowali do Naczelnej Rady Lekarskiej; raz w sprawie uznania wydatków ponoszonych przez lekarzy i lekarzy dentystów na kształcenie podyplomowe za koszty uzyskania przychodu, a w drugim przypadku o intensyfikację działań zmierzających do likwidacji obowiązku określania poziomu odpłatności leków przez lekarzy i umożliwienia ordynacji refundowanych leków zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Ponadto Zjazd wystosował także apel do ministra zdrowia o znowelizowanie rozporządzenia w sprawie recept lekarskich poprzez poszerzenie katalogu osób, którym przysługuje prawo do otrzymania recept „Pro Familiae”. Zjazd zaapelował także do Okręgowej Rady Lekarskiej o podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną ŚIL, dla członków naszej Izby i zespołów, którymi kierują w przypadku, gdy prowadzone badania stanowią element ich indywidualnego rozwoju naukowego lub zawodowego. Delegaci podjęli także dwa stanowiska. W pierwszym wyrazili sprzeciw wobec niewystarczającej liczby miejsc specjalizacyjnych, zwłaszcza przyznanych w trybie rezydenckim, co – poza utrudnieniami w zdobywaniu kwalifikacji przez młodych lekarzy – stwarza również zagrożenie powiększenia się luki pokoleniowej wśród lekarzy specjalistów. Drugie stanowisko dotyczy przepisów prawnych obowiązujących lekarzy.

 

SPRAWOZDANIE KADENCYJNE ORL

 

W swoim wystąpieniu prezes Jacek Kozakiewicz podsumował działalność Okręgowej Rady Lekarskiej w latach 2009-2013. Na wstępie zaznaczył, że priorytetem w kończącej się kadencji były działania na rzecz obrony godności zawodu lekarza oraz walka o godziwe warunki pracy. Stąd wielkie zaangażowanie samorządu lekarskiego w przekonanie rządzących i opinii publicznej o konieczności zmian w obowiązującej od stycznia 2012 roku tzw. ustawie refundacyjnej. – Solidarna postawa naszego samorządu i wielu organizacji lekarskich doprowadziła do szybkiej nowelizacji krytykowanej ustawy, z której usunięto kuriozalny zapis o obowiązku zwrotu nienależnej refundacji przez lekarzy – podkreślał prezes, który jednocześnie przypomniał o podejmowanych apelach i stanowiskach, w których Prezydium ORL i Rada podkreślali, że refundacja należy się pacjentowi z mocy ubezpieczenia i że zbędne są umowy lekarzy z NFZ-em. Te poglądy śląskiego samorządu znalazły swój wyraz także w opublikowanym w prasie codziennej i na portalach internetowych „liście otwartym” oraz wydrukowanej ulotce informacyjnej dla pacjentów. Prezes Kozakiewicz przypomniał także liczne interwencje podejmowane w ciągu ostatnich czterech lat m.in. przeciwko naruszaniu obowiązującego prawa, w tym także praw pracowniczych w wielu zakładach opieki zdrowotnej, czy przeciwko zapowiadanemu obowiązkowi prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej przez lekarzy wystawiających recepty „Pro Auctore" i „Pro Familiae". W efekcie działań podjętych w związku z bezzasadnymi listami kierowanymi przez NFZ do lekarzy, którzy nie podpisali umów na wystawianie recept refundowanych, NFZ wystosował listy zawierające przeprosiny i wyjaśnienia. Sukcesem samorządu było także doprowadzenie do podpisania w kwietniu 2013 roku, przez ministra sprawiedliwości, rozporządzeń w sprawie określenia wynagrodzenia i stawek biegłych sądowych, które wreszcie porządkują i urealniają ich honoraria. Ważną kwestię stanowiła także sprawa zasad przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz warunków, w jakich młodzi lekarze odbywają szkolenie specjalizacyjne. Te problemy, a także anonimowa ankieta przeprowadzona przez Komisję Młodych Lekarzy, w której blisko 130 lekarzy zdecydowało się opowiedzieć o bolączkach systemu kształcenia podyplomowego – były przyczynkiem do zorganizowania konferencji poświęconej głównie temu tematowi. Spotkanie stało się forum wymiany uwag i propozycji, zarówno ze strony szkolących, jak i szkolonych. Mówiąc o ważnych wydarzeniach, prezes ORL przypomniał także o swoim udziale w 2013 r. w sesji Sejmiku woj. śląskiego, w której trakcie poruszył niezwykle ważny problem braku koordynacji działań i odpowiedzialności decydentów. – Jak dotąd nie istnieje żaden akt prawny, który w sposób kompleksowy wskazywałby katalog organów władzy publicznej, odpowiedzialnych za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ochrony zdrowia! – mówił prezes i podkreślał: – Zwracałem uwagę na coraz wyraźniejszą lukę pokoleniową wśród lekarzy niektórych specjalności, na konieczność oddzielenia roli płatnika od organizatora ochrony zdrowia i decentralizację NFZ – zarówno organizacyjną, jak i finansową. Nie było i nie będzie naszej zgody na to, by zasadniczym sposobem zmian było nakładanie coraz większej odpowiedzialności na lekarzy. Prezes przypomniał również, że w mijającej kadencji wiele uwagi poświęcono współpracy pomiędzy ŚIL a innymi samorządami medycznymi i pozamedycznymi, a także z uczelniami naszego regionu. Podpisano umowę o pomocy prawnej z Izbą Adwokacką, w zakresie kształcenia powstały wspólne inicjatywy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym (kursy atestacyjne z interny i pediatrii) oraz Uniwersytetem Śląskim (studia z zakresu prawa medycznego). W ogóle organizacja kształcenia dla lekarzy i lekarzy dentystów zajmowała poczesne miejsce w działaniach Okręgowej Rady Lekarskiej i komisji problemowych. Prezes przytaczał dane, z których wynika, że od stycznia 2010 r. zorganizowanych przez Izbę zostało 175 kursów i konferencji, w których wzięło udział łącznie około 13 400 lekarzy i lekarzy dentystów. W tym okresie każdy z uczestników mógł zdobyć 1 059 punktów edukacyjnych. Zorganizowano też i przeprowadzono kursy „Zdrowie publiczne” w ramach projektów wspierających rozwój kadr medycznych w województwie śląskim „Pro Doctore” i „Pro Doctore 2”. Kontynuowano pozyskiwanie środków unijnych na bezpłatne szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów. W marcu 2013 r. podpisano umowę na trzeci unijny projekt szkoleniowy na kwotę 417 697,97 zł, łącznie na dwa projekty ŚIL pozyskała kwotę 903 388,05 zł. – W VI kadencji wprowadziliśmy nowe formy wyróżnień i nagradzaliśmy osiągnięcia m.in. najmłodszych Koleżanek i Kolegów. Występowaliśmy wielokrotnie z wnioskami do władz państwowych oraz samorządu województwa o przyznanie odznaczeń Koleżankom i Kolegom – mówił prezes i wymieniał, że zostały wprowadzone nagrody dla lekarzy specjalistów, młodych lekarzy, którzy najlepiej zdali LEP i LEK oraz LDEP i LDEK, ufundowano również gratyfikacje dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli dziewięćdziesiąty rok życia. Ustanowiono także nowe wyróżnienie „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”, cyklicznie organizowane są spotkania ze specjalistami i kierownikami ich specjalizacji, młodymi adeptami medycyny, którzy odbierają ograniczone prawo wykonywania zawodu, zasłużonymi ordynatorami i lekarzami – seniorami. W ciągu ostatnich czerech lat wiele zmian poczyniono także w zakresie infrastruktury Izby. Prezes Kozakiewicz wspomniał m.in. o wyposażeniu biura ŚIL w nową centralę telefoniczną, objęciu całego budynku Domu Lekarza zasięgiem bezprzewodowego dostępu do Internetu, oświetleniu jego fasady przy wsparciu PZU, zmodernizowaniu sali konferencyjno-szkoleniowej 010, wymianie windy i remoncie dachu, a także oddaniu do użytku dodatkowych 22 miejsc parkingowych (na terenie 21 arów, pozyskanych nieodpłatnie z Urzędu Miasta Katowice) oraz remoncie pokoi i urządzeń sanitarnych w hotelu „Pro Medico” w Warszawie. Sukcesem minionej kadencji było także uzyskanie przez Fundację „Dom Lekarza Seniora” statusu organizacji pożytku publicznego, a następnie przekształcenie jej w Fundację „Lekarzom Seniorom” oraz wynajęcie Domu Lekarza Seniora firmie „Jesienna Róża” i uruchomienie jego działalności.

 

ODZNACZENIA

 

W trakcie XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy wręczone zostały odznaczenia przyznane lekarzom i lekarzom dentystom na wniosek prezesa ORL. Radna Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, w imieniu Sejmiku Województwa Śląskiego, wręczyła „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego” przyznane dr. Stefanowi Kopoczowi, doc. Andrzejowi Krzywieckiemu, dr. Zbigniewowi Wiąkowi oraz uhonorowanemu już w kwietniu 2013 roku dr. Andrzejowi Jasińskiemu. Następnie prezes ORL Jacek Kozakiewicz, wraz ze Stefanem Stenclem, przewodniczącym OSL i Tadeuszem Urbanem – OROZ, uhonorowali Srebrnymi Odznakami ŚIL „Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico” dr Teresę Bieńko, dr. Michała Kolnego, dr. Marka Seredyńskiego i dr. Jarosława Stefaniaka. Zaległe odznaczenie, przyznane wiosną ubiegłego roku, odebrała także dr Irena Jachimiak. Wręczone zostały również „Medale za Wybitne Osiągnięcia Pozamedyczne” – otrzymało je trzech utytułowanych sportowców, wielokrotnych medalistów i rekordzistów lekarskich igrzysk: dr Stefan Madej, dr Piotr Mikołajczyk oraz dr Leszek Stecuła. Z powodów niezależnych od śląskiego samorządu lekarskiego, wynikających z niemożności przybycia na Zjazd wojewody śląskiego, przyznane w listopadzie 2013 r. odznaczenia państwowe zostaną wręczone w innym terminie. Medale za Długoletnią Służbę otrzymają dr Janina Kierat, dr Eryk Kwapuliński, dr Józef Meisel, dr Henryk Potyrcha oraz dr Stefan Stencel. (Sylwetki odznaczonych znajdują się na dalszych stronach Pro Medico, skróconą biografię dr Ireny Jachimiak i dr. Andrzeja Jasińskiego publikowaliśmy w numerze majowym z 2013 roku).

 

WYBORY

 

Zjazd Wyborczy jest wydarzeniem granicznym. Na nim po raz ostatni spotkali się przedstawiciele organów Śląskiej Izby Lekarskiej w składach mijającej kadencji. Był to czas gratulacji i podziękowań za dotychczasową pracę na rzecz samorządu. Niektórzy nadal pełnić będą podobne funkcje, inni zmienią profil prowadzonej działalności samorządowej, pojawiły się też nowe nazwiska. O funkcję prezesa ubiegało się troje delegatów: dotychczasowa wiceprezes, dr Halina Borgiel-Marek, kandydujący na drugą kadencję – dr Jacek Kozakiewicz oraz wieloletni członek ORL – dr Tomasz Romańczyk. Kandydaci zaprezentowali swoje propozycje i pomysły na funkcjonowanie ŚIL w VII kadencji. Z największą akceptacją Delegatów spotkała się wizja dotychczasowego prezesa, który zapowiedział kontynuację działań zainicjowanych i prowadzonych w latach 2009-2013 oraz położenie większego nacisku na sprawy związane z ugruntowaniem dobrego publicznego i medialnego wizerunku lekarzy i całego śląskiego samorządu lekarskiego. Jak sam podkreślał, podstawą jego działań w nowej kadencji ma być przede wszystkim troska o bezpieczeństwo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz o godność i etos pracy. Doktor Jacek Kozakiewicz już w pierwszej turze ponownie został wybrany prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, uzyskując 127 głosów, przy 56 oddanych na dr Tomasza Romańczyka i 34 na dr Halinę BorgielMarek. Jedynym kandydatem na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej był dr Tadeusz Urban, który został wybrany przez delegatów niemalże jednogłośnie. Okręgowa Rada Lekarska, podobnie jak w ubiegłej kadencji, liczy 46 członków. W trakcie Zjazdu wybrano 44 przedstawicieli, bo z powodu zbyt małej liczby kandydujących lekarzy stomatologów dwa miejsca pozostały nieobsadzone. W gronie Rady siedmioro członków nie pełniło tej funkcji w ostatniej kadencji: jedna z wybranych osób była członkiem Rady w przeszłości, sześcioro to całkowicie nowe osoby. Zjazd zdecydował o zwiększeniu liczby zastępców OROZ z 63 w ostatniej kadencji do 83 w kadencji VII. Do zespołu rzecznika wybranych zostało 24 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie pełnili tej funkcji w ubiegłej kadencji, w tym 23, którzy nigdy zastępcami rzecznika nie byli. W Okręgowym Sądzie Lekarskim liczba sędziów pozostała na dotychczasowym poziomie 37, w ich gronie znalazły się cztery nowe osoby w tym jedna, która pełniła tę funkcję przed rokiem 2009. W Okręgowej Komisji Rewizyjnej w kadencji VII zasiada ośmioro członków, z których wszyscy brali udział w jej pracach w poprzedniej kadencji. Zmniejszyła się jedynie o dwie osoby liczebność tej komisji. Okręgowa Komisja Wyborcza w VII kadencji liczy 23 członków, (tj. o ośmiu mniej niż w poprzedniej kadencji), wśród nich wybrano dwóch, którzy przez ostatnie cztery lata nie byli w jej składzie, a siedmioro nigdy nie pełniło tej funkcji. Delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy zostało wybranych 41 lekarzy i lekarzy dentystów, ich liczba jest mniejsza o trzy w stosunku do minionej kadencji. Sześcioro delegatów będzie reprezentowało śląski samorząd na Krajowym Zjeździe po raz pierwszy, dwóch delegatów pełniło już tę funkcje przed VI kadencją.

Udostępnij