Przewodniczący: Mieczysław Dziedzic

Członkowie: Gabriela Muś, Iwona Kielan-Postek, Adam Błażelonis

Do zadań Komisji Legislacyjnej, Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów ze Związkami Zawodowymi

należy:

 1. przygotowywanie opinii oraz projektów stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie projektów aktów prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza, ochrony zdrowia, samorządów zawodowych
 2. omawianie problemów lekarzy wykonujących zawód zatrudnionych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych i prowadzących praktykę lekarską,
 3. rozpatrywanie zagadnień formalno-prawnych wykonywania zawodu przez lekarzy w zoz oraz zgłaszanie postulatów do właściwych organów w tym zakresie, a w szczególności w sprawach związanych z:
  1. dyżurami medycznymi,
  2. urlopami szkoleniowymi oraz dla poratowania zdrowia,
  3. czasem pracy, w tym ewentualnie wprowadzeniem zmianowego czasu pracy oraz czasem pozostawania w gotowości do pracy,
  4. wypracowaniem standardów wykonywania zawodu lekarza na podstawie kontraktu,
 4. monitorowanie i proponowanie zmian w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmowanie współpracy w zakresie tych zagadnień z Państwową Inspekcją Pracy.
 5. współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach opiniowania warunków pracy i płacy

Opiekun komisji: Joanna Grabińska

Kontakt: tel. 32 60-44-251 (numer tymczasowy, aktualny do odwołania), mail:

Udostępnij