Najważniejsze zmiany w przepisach związane z wirusem SARS-CoV-2 - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
 • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Szanowni Lekarze i Lekarze Dentyści, 

poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze przepisy związane ze zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2. W związku z dynamiczną sytuacją, mającą wpływ także na otoczenie prawne, w którym funkcjonujecie Państwo na co dzień, informacje dotyczące wprowadzonych zmian w prawie będą na bieżąco aktualizowane.

 

20.03.2020 r.

WPROWADZENIE STANU EPIDEMII

Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 490, http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/490)i jednocześnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491, http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/491).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze kraju został ogłoszony stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Konsekwencją wprowadzonego stanu epidemii, oprócz dotychczasowych ograniczeń, które funkcjonowały w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, jest możliwość kierowania osób wykonujących zawody medyczne, w tym lekarzy, do pracy przy zwalczaniu epidemii. Takie rozwiązanie wynika z art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Odbywa się to w ten sposób, iż skierowanie do pracy następuje w drodze decyzji, którą wydaje wojewoda (jeśli skierowanie ma być na terenie tego samego województwa co miejsce pobytu lub zatrudnienia lekarza) lub minister zdrowia (gdy skierowanie miałoby być do szpitala na terenie innego województwa). Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie, jednakże jego wniesienie – nie wstrzymuje wykonania wydanej decyzji. 

Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

 • osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
 • kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące samotnie dzieci do lat 18;
 • osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
 • inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;
 • osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzja o skierowaniu do pracy stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy. W dotychczasowym miejscu pracy pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego, a w nowym miejscu pracy – podpisywana jest umowa o pracę. Lekarzowi, który otrzymał skierowanie, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy  oraz zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia. Ww. koszty są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń.

Ponadto wprowadzenie stanu epidemii powoduje, że zostaje uruchomiony wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii. Wynika z niego, podobnie jak z rozporządzenia o wprowadzeniu stanu epidemii, nakaz udostępnienie, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów, które są one przewidziane w ww. planie. Szczegóły planu dostępne są na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

18.03.2020 r.

UCZELNIE MEDYCZNE

Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 475, http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/475).Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Nowelizacją wprowadzono przepis, zgodnie z którym w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie uczelni medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników tych uczelni na ich terenie, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

 

16.03.2020 r. i 17.03.2020 r.

SYTUACJA LEKARZY, KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE I ZŁOŻYLI WNIOSEK O PES W SESJI WIOSENNEJ

Opublikowano rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r.:

- zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2020 r. poz. 456, http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000045601.pdf),

- zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 457, http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/457),

-zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2020 r. poz. 459, http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000045901.pdf),

- zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 460, http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/460).

Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 466, http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/466).

Zgodnie z powołanymi przepisami:

- lekarz, który zdał do dnia 13 marca 2020 r. włącznie jedynie część pisemną PES, a egzamin w części ustnej został odwołany z powodu sytuacji epidemiologicznej, traktowany jest w myśl wskazanych rozporządzeń jak lekarz specjalista w terminie do dnia wskazanego jako termin części  ustnej PES przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w przedłużonej sesji wiosennej 2020;

- lekarz, który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego oraz wystąpił do dyrektora CEM z wnioskiem o przystąpienie do PES w wiosennej sesji 2020, która została przedłużona (termin egzaminu pisemnego i ustnego został odwołany),  utrzymuje status lekarza w trakcie specjalizacji do dnia wskazanego jako termin pierwszej z części PES przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w przedłużonej sesji wiosennej 2020.

 

14.03.2020 r.

ZMIANY W OWU

Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 437, http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/437).Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przepisy umożliwiają szybsze i częstsze (do 4 razy w miesiącu) przekazywanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków do świadczeniodawców skracając termin:

1) wypłaty należności za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej – do 5 dni roboczych (z dotychczasowych 14 dni);

2) rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej – do 7 dni (z dotychczasowych 14).

 

OBOWIĄZEK HOSPITALIZACJI

Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 438, http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/438).

Na mocy zmienionych przepisów, obowiązek hospitalizacji mają osoby, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), jeżeli nie zostały przez lekarza skierowane do leczenia w ramach izolacji odbywanej w warunkach domowych.

Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje chorobę zakaźną powodującą powstanie obowiązku hospitalizacji:

 • kieruje ww. osobę do wskazanego szpitala oraz niezwłocznie informuje ten szpital o tym fakcie, chyba że po dokonaniu oceny stanu klinicznego tej osoby kieruje ją do leczenia w ramach izolacji odbywanej w warunkach domowych;
 • niezwłocznie przekazuje informację o skierowaniu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca pobytu osoby podejrzanej o zakażenie lub zachorowanie albo zakażonej lub chorej na chorobę zakaźną;
 • poucza osobę chorą lub osobę sprawującą prawną pieczę nad chorą osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego o powstałym obowiązku hospitalizacji albo izolacji odbywanej w warunkach domowych oraz odnotowuje ten fakt w dokumentacji medycznej pacjenta;
 • zleca transport pacjenta do szpitala w sposób uniemożliwiający przeniesienie zakażenia na inne osoby;
 • podejmuje decyzję o zakończeniu leczenia w ramach izolacji odbywanej w warunkach domowych;
 • podejmuje inne działania zapobiegające szerzeniu się zachorowań.

 

13.03.2020 r.

WPROWADZENIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433, http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000043301.pdf).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia od 14 marca 2020 r. do odwołania na terytorium Polski obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Konsekwencją wprowadzonej sytuacji są ustanowione ograniczenia, które – poza ograniczeniami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej i przemieszczaniem się – wpływają również na organizację opieki zdrowotnej i prowadzonej działalności leczniczej. 

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego:

 1. Zakazany jest wywóz lub zbywania poza terytorium Polski respiratorów oraz kardiomonitorów;
 1. Przedsiębiorca nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Polski niżej wskazanych produktów: 

1) gogli ochronnych, 

2) kombinezonów typu TYVEK, 

3) masek typu FFP2/FFP3, 

4) maseczek chirurgicznych, 

5) ochraniaczy na buty (obuwie), 

6) rękawiczek lateksowych, 

7) rękawiczek nitrylowych, 

8) środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń 

obowiązany jest powiadomić o tym fakcie wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy. Przekazując informację należy wskazać wykaz oraz ilość produktów. Wojewoda uzyskaną informację obowiązany jest następnie przekazać Ministrowi Zdrowia. 

 1. Zostało wstrzymane prowadzenie działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego (brak możliwości udzielania pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej);
 1. Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy w oparciu o informacje przekazane przez pacjenta za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon. W przypadku niepotwierdzenia prawa pacjenta do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w art. 50 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [tj. informacje nt. karty ubezpieczenia zdrowotnego; decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta lub decyzji wydanej z upoważnia przez kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych); poprzez system EKUZ] pacjent może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. W takiej sytuacji nie stosuje się przepisów dających pacjentowi możliwość przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, jak również tych przepisów, które określają wymogi co powinno zawierać oświadczenie pacjenta o przysługującym mu prawie do świadczeń.
 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego wprzypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania wymóg dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania. Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

Aktualny wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, które w swojej strukturze posiadają oddział obserwacyjno-zakaźny oraz podmiotów udzielających świadczeń w zakresie transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/wykaz-podmiotow-udzielajacych-swiadczen-opieki-zdrowotnej

Opr. 

Katarzyna Różycka

radca prawny

Zespół Radców Prawnych ŚIL

Udostępnij