Koronawirus a wykonywanie zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
 • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Przedstawiamy omówienie zmian wynikających z ustaw związanych ze zwalczaniem koronawirusa w zakresie wykonywania zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów.

I. 

W dniu 1 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 567, http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/567).

Ww. ustawą dokonano wielu zmian przepisów mających wpływ na sprawy związane z wykonywaniem zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów. Najważniejsze z nich to:

ZMIANY W USTAWIE O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

Termin LEK/LDEK

Na podstawie nowych przepisów Minister Zdrowia w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii będzie mógł zmienić termin składania dokumentów celem przystąpienia do LEK/LDEK oraz terminów ww. egzaminów. Terminy, gdyby okoliczności uzasadniające zmianę nie ustały, mogą być przesunięte o nie dłużej niż 5 miesięcy w stosunku do ogólnie przyjętych terminów.

Lekarze stażyści

Dodany przepis art. 15 ust. 8a umożliwia kierowanie lekarza stażysty w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii przez:

 • wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do podmiotu, w którym odbywa staż podyplomowy lub innego podmiotu,
 • pracodawcę – do wykonywania innych zadań niż te, które wynikają z zawartej umowy o pracę, jeśli nie zostanie wydana decyzja wojewody.

Zadania powierzone lekarzowi stażyście mają być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności stażysty, a także podlegać nadzorowi i kierownictwu wyznaczonego lekarza specjalisty.

Okres ww. pracy może być na wniosek lekarza staży zaliczony przez Ministra Zdrowia za równoważny ze zrealizowaniem programu stażu podyplomowego.

Lekarze w trakcie specjalizacji

a)
Minister w związku ze stanem zagrożeniami epidemicznego oraz stanem epidemii może zmienić terminy związane z ubieganiem się o specjalizację, tj. termin złożenia wniosku oraz termin postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku nieustania okoliczności będących przyczyną zmiany terminów, łączny okres przesunięcia nie może być dłuższy niż 5 miesięcy. Minister informację o zmianie terminu ogłasza na swojej stronie internetowej.

b)
Analogicznie do regulacji dot. lekarzy stażystów, został dodany przepis art. 16m ust. 15, który umożliwia kierowanie lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii przez:

 • wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do podmiotu, w którym odbywa szkolenie specjalizacyjne lub innego podmiotu,
 • pracodawcę – do wykonywania innych zadań niż te, które wynikają z zawartej umowy o pracę, jeśli nie zostanie wydana decyzja wojewody.

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, który otrzymał ww. skierowanie, wykonuje pracę pod nadzorem lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany. Lekarz specjalista nadzorujący pracę lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego nabywa odpowiednie uprawnienia kierownika specjalizacji.

Na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne dyrektor CMKP może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz ten nie realizował programu specjalizacji, za równoważny z realizowaniem tego programu.

c)
Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, któremu odwołano kurs specjalizacyjny w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, jest zwolniony z obowiązku realizacji tego kursu, jeżeli:

 1. realizacja tego kursu wymaga przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego o okres dłuższy niż 3 miesiące oraz
 2. zrealizował wszystkie inne kursy objęte programem specjalizacji.

Tym samy, muszą zaistnieć obydwie przesłanki, aby lekarz w trakcie specjalizacji był zwolniony z realizacji odwołanego kursu.

PES

Na podstawie nowych przepisów Minister Zdrowia w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii będzie mógł zmienić termin składania dokumentów celem przystąpienia do PES. Terminy, gdyby okoliczności uzasadniające zmianę nie ustały, mogą być przesunięte o nie dłużej niż 5 miesięcy w stosunku do ogólnie przyjętych. Informacja o zmianie terminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej MZ.

ZMIANY W USTAWIE PRAWO FARMACEUTYCZNE

Wystawienie recept przez farmaceutów

Wprowadzono możliwość, że farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę dla siebie, a także małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej albo receptę farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta.

ZMIANY W USTAWIE O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI

Informowanie o wynikach leczenia lub braku nosicielstwa

W myśl nowych regulacji podmiot leczniczy, w którym lekarz sprawuje opiekę medyczną nad osobą zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną albo osobą podejrzaną o takie zakażenie lub zachorowanie, przekazuje do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego dane o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca.

Zasady przekazywania ww. danych ustali w drodze rozporządzenia Minister Zdrowia. Na dzień 3 kwietnia 2020 r. Minister nie wydał takiego rozporządzenia.

Uproszczona dokumentacja

Przewidziano możliwość, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Minister Zdrowia może w drodze rozporządzenia określić uproszczone rodzaje i zakres dokumentacji medycznej. Z uwagi na konieczność szybkiego i skutecznego podejmowania działać zapobiegających szerzeniu się epidemii oraz ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta, przepisy mają przewidywać również uproszczony sposób przetwarzania takiej dokumentacji oraz skrócony okres jej przechowywania.

Według stanu na dzień 3 kwietnia 2020 r. Minister Zdrowia nie wydał takiego rozporządzenia.

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii

Zmieniono katalog osób, których nie można skierować do zwalczania epidemii. Zgodnie z nowymi przepisami skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

 1. osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
 2. kobiety w ciąży;
 3. osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
 4. osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
 5. osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 6. osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
 7. inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;
 8. osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie wprowadzono rozwiązanie dot. dziecka powyżej 14 lat – jeśli jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

Kary pieniężne za niewykonanie decyzji o skierowaniu do pracy

Wprowadzono przepis uprawniający do nałożenia kary pieniężnej w wysokości od 5.000 zł do 30.000 zł w przypadku niewykonania skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii. W zależności od tego kto wydał skierowanie – wojewoda albo Minister Zdrowia – organ ten jest uprawniony do wydania decyzji administracyjnej, która podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem doręczenia. Egzekucja kary pieniężnej następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

ZMIANY W USTAWIE O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Dyżury lekarskie mimo sprawowania opieki nad dzieckiem

Ubezpieczony będący pracownikiem wykonującym zawód medyczny, zatrudniony w podmiocie leczniczym, tj. lekarz, który spełnia ww. warunki i jednocześnie pobiera dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, może świadczy pracę w podmiocie leczniczym w ramach dyżuru medycznego w godzinach innych niż czas zwolnienia od wykonywania pracy w związku z osobistym sprawowaniem opieki oraz poza normalnymi godzinami pracy.

Powyższa sytuacja nie spowoduje, że lekarz utraci dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Telepraca mimo kwarantanny lub izolacji

Lekarz, który odbywa obowiązkową kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, może świadczyć pracę zdalną na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udziela świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Powyższa sytuacja nie spowoduje, że lekarz utraci zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy w wysokości 100 %

 W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ubezpieczony wykonujący zawód medyczny (a więc również lekarz i lekarz dentysta), który jest zatrudniony w podmiocie leczniczym, jeśli:

 • podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, wynikającej z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu koronawirusa w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz
 • w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Jest to szczególne rozwiązanie, bo według ogólnych zasad z tytułu choroby, jak i kwarantanny, przysługuje zasiłek choroby w wysokości 80% podstawy wymiary.

Teleporady

Lekarz oraz lekarz dentysta, który:

 • posiada prawo wykonywania zawodu,
 • nie jest:
 1. zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
 2. ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
 3. pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym
  może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez CSIOZ.

Udzielanie teleporad w takiej sytuacji nie wymaga ujawnienia w księdze rejestrowej praktyki lekarskiej oraz obowiązków prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nie wymagana również ujawnienia w CEIDG.

Aby lekarz lub lekarz dentysta mógł udzielać teleporad musi złożyć wniosek w postaci elektronicznej do CSIOZ.

Dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci karty teleporady i przechowywana jest przez okres 30 dni od dnia udzielenia teleporady.

Teleporady mogą udzielać również podmioty wykonujące działalność leczniczą, tj. lekarze i lekarze dentyści mający praktyki lekarskie oraz podmioty lecznicze.

Zarówno lekarze i lekarze dentyści, jak i podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisywane są do wykazu podmiotów udzielających świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Wykaz ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wojewody oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wykaz na dzień 3 kwietnia 2020 r. https://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-slaskiego-ow-nfz/wykaz-podmiotow-udzielajacych-swiadczen-opieki-zdrowotnej-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-covid-19/

Tymczasowi specjaliści i specjaliści na szczególnych zasadach

Do ustawy, z mocą od 14 marca 2020 r., wprowadzono rozwiązanie funkcjonujące dotychczas w rozporządzeniach Ministra Zdrowia. Zgodnie z przepisami:

 • lekarz, który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego

lub

 • lekarz, który ma uznany dorobek

i wystąpił do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do PES w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r. (przedłużonej)

uznawany jest za:

 1. lekarza specjalistę w dziedzinie, której dotyczył wniosek o przystąpienie do PES, jeżeli złożył z wynikiem pozytywnym część pisemną PES w tej dziedzinie albo
 2. lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie, której dotyczył wniosek o przystąpienie do PES, jeżeli żadna z części PES-u w tej dziedzinie nie odbyła się w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r.

- nie dłużej jednak niż do dnia wskazanego jako najbliższy termin PES w danej dziedzinie medycyny.

Jednocześnie w nowelizacji w art. 16 przewidziano, że lekarz, który wystąpił do dyrektora CEM z wnioskiem o przystąpienie do PES w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r., uzyskuje tytuł lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny pod warunkiem, że:

 1. złożył z wynikiem pozytywnym część testową PES w tej dziedzinie medycyny;
 2. część ustna PES w tej dziedzinie medycyny nie odbyła się do dnia 31 maja 2020 r.

Obwieszczenia refundacyjne

Obwieszczenia refundacyjne obowiązujące od dnia 1 marca 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Realizacja umów z NFZ i nowe umowy z NFZ

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, przez okres jego trwania obowiązuje zwolnienie z obowiązku przekazywania list oczekujących, prowadzenie elektronicznej rejestracji.

Ponadto, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie przeprowadza się konkursów ofert i rokowań. Konkursy ofert i rokowania, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zostają od tego dnia zawieszone i zostaną wznowione po odwołaniu tego stanu, jeżeli wszyscy oferenci potwierdzą ich ważność w terminie wskazanym przez dany OW NFZ.

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które wygasają w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, mogą zostać przedłużone w celu zapewnienia ciągłości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, za zgodą stron danej umowy na okres, który jest niezbędny do przeprowadzenia – po odwołaniu ww. stanów – konkursu ofert lub rokowań.

Ograniczenia w udzielaniu świadczeń

Minister Zdrowia został uprawniony do wydania rozporządzenia określającego standardy w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny, które mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Na dzień 3 kwietnia 2020 r. Minister Zdrowia nie wydał takiego rozporządzenia.

Podkreślić należy, że na etapie procesu legislacyjnego – projekt ustawy przewidywał bardziej restrykcyjne rozwiązania – tj. brak możliwości udzielania świadczeń w innych podmiotach. Ostatecznie zapis został złagodzony i przewidziano możliwość wydania standardów w zakresie ograniczeń.

 

II.

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568).

Ww. ustawą, oprócz zmian związanych z tzw. tarczą antykryzysową, dokonano także wielu zmian przepisów mających wpływ na sprawy związane z wykonywaniem zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów. Najważniejsze z nich to:

ZMIANY W USTAWIE O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Medycyna pracy

Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zawieszone zostały obowiązki wynikające m.in. z:

- badań okresowych pracowników,

- badań pracowników pracujących w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.

Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani podjąć zawieszone obowiązki i je wykonać w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

 W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, inne niż wyżej wskazane, lub badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ponadto, jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Orzeczenia lekarskie pracowników różnych służb

Do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii została przedłużona ważność orzeczeń lekarskich, o których mowa w:

- art. 71b ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r o Policji,

- art. 75c ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,

- art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,

- art. 53 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej,

- art. 135 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2018 r. o Służbie Ochrony Państwa oraz

- art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH

Przedłużono do końca grudnia 2020 r. możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.

Prowadzone w formie papierowej karty należy wprowadzić do BDO niezwłocznie, nie później niż w terminie do 31 stycznia 2021 r.

 

III.

W dniu 3 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2020 r. poz. 578, http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/578).

Ww. rozporządzeniem wprowadzono przepis, dający możliwość wojewodzie kierującego lekarza, który został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danym postępowaniu kwalifikacyjnym do zweryfikowania posiadania przez tego lekarza prawa wykonywania zawodu we współpracy z właściwą okręgową izbą, bez konieczność przedstawienia dokumentu przez tego lekarza.

Ponadto, uregulowano termin rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w związku z występującym stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii. Zgodnie z nowymi regulacjami w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wojewoda może skierować lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego po terminie 30 dni od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli:

 • jednostka akredytowana, do której lekarz ma być skierowany, poinformowała wojewodę, że ze względu na sytuację wywołaną stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii nie może aktualnie przyjąć danego lekarza w celu odbywania szkolenia specjalizacyjnego,

albo

 • ze względu na sytuację wywołaną stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii lekarz zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie uzyskał prawa wykonywania zawodu w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w związku z nieukończeniem w terminie stażu podyplomowego.

 W tej ostatniej sytuacji lekarz obowiązany jest poinformować wojewodę o braku możliwości rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 opr.

Katarzyna Różycka

radca prawny

ZAŁĄCZNIK: OMÓWIENIE ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z USTAW ZWIĄZANYCH ZE ZWALCZANIEM KORONAWIRUSA W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZAWODU PRZEZ LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

Udostępnij