Koronawirus a działalność gospodarcza lekarzy i lekarzy dentystów - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
 • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Przedstawiamy omówienie zmian wynikających z ustaw związanych ze zwalczaniem koronawirusa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568).

Ww. ustawą, nazywaną powszechnie tarczą antykryzysową, wprowadzono wiele rozwiązań, które mają na celu ułatwić przedsiębiorcom, a więc również lekarzom i lekarzom dentystom posiadającym w szczególności praktyki lekarskie, prowadzenie działalności gospodarczej w rzeczywistości dotkniętej przez koronawirusa.

Ustawa dokonała zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwana dalej specustawą).

Najważniejsze ze zmiany to

ŚWIADCZENIA NA DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH PRZESTOJEM EKONOMICZNYM ALBO OBNIŻONYM WYMIAREM CZASU PRACY.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 15g specustawy

DLA KOGO:

Dla przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tj. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą, a także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej), u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przedsiębiorca musi spełniać następujące kryteria:

- wystąpił u niego spadek obrotów gospodarczych,

- nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem przypadku gdy:

 1. zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo
 2. zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w pkt 1, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek;

- wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, z zastrzeżeniem, że nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

RODZAJ POMOCY

- świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy - wypłata ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19

Od przyznanych wyżej świadczeń przedsiębiorcy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 Pracodawca może uzyskać następujące wsparcie:

 • dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. (punkt nr 1).

WYJĄTEK – dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

(Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2020 r. - przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5.198,58 zł, więc 300 % to 15.595,74 zł).

 • dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, któremu obniżono wymiar czasu pracy o 20%, do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. (punkt nr 2).

WYJĄTEK – dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu;

 • środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych od przyznanych świadczeń, o których mowa w pkt 1 i 2.

OKRES POMOCY

Świadczenia oraz środki, o których mowa powyżej, przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.

SPADEK OBROTÓW GOSPODARCZYCH

Przez spadek obrotów rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub

 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

ROZWIĄZANIA WPROWADZANE PRZEZ PRACODAWCĘ ODNOSZĄCE SIĘ DO PRACOWNIKÓW

Przedsiębiorca jest uprawniony by:

 1. wypłacać pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;
 2. obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Skorzystanie z ww. uprawnień pracodawcy wymaga zawarcia porozumienia, które określi warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Porozumienie zawiera pracodawca wraz z działającymi w zakładzie związkami zawodowymi, a jeśli u pracodawcy nie działają organizacje związkowe – z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Procedura wymaga również udziału okręgowego inspektora pracy – przekazywana jest mu kopia zawartego porozumienia – w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

FORMALNOŚCI

Wniosek dostępny jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

WYŁĄCZENIA: Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI/ ROZŁOŻENIE NA RATY SKŁADEK

PODSTAWA PRAWNA

Art. 15zb spesustawy

RODZAJ POMOCY

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo  w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu powoduje, że nie jest naliczana opłata prolongacyjna.

KTO PRZYZNAJE

ZUS na podstawie złożonego wniosku – RDU – dostępnego na stronie https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

Załączniki: 

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

PODSTAWA PRAWNA

Art. 15zq spesustawy

DLA KOGO

Dla osoby:

 1. prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
 2. wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (umowa cywilnoprawna),
  przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

 1. obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
 2. posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP obywatelami państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA - strony umowy o EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 3. cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

KIEDY PRZYSŁUGUJE POMOC

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

WARUNKI

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

 • nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

(Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2020 r. - przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5.198,58 zł, więc 300 % to 15.595,74 zł)

 • zawiesiła prowadzenie działalności po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od OF uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Ww. wymogów nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

 1. umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;
 2. przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

WYSOKOŚĆ POMOCY

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. (tj. 2.600 zł x 80% = 2.080 zł).

 W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

 Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która rozlicza się w formie karty podatkowej, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w 2020 r.

WYŁĄCZENIA: W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.

FORMALNOŚCI

Wniosek:

- RSP-D – dla osób prowadzących działalność gospodarczą,

- RSP-C – wypełniany przez zleceniodawcę lub zamawiającego

należy złożyć do ZUS. Wzory wniosków dostępne są na stronie https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

Załączniki:

TERMIN

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

PODSTAWA PRAWNA

Art. 15zzb specustawy

DLA KOGO

Przedsiębiorcy – mikroprzedsiebiorca, mały przedsiębiorca i średni przedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

RODZAJ POMOCY

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Na równi z pracownikami dotyczy także osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy KC dotyczące zlecenia.

WARUNKI

Gdy doszło do spadku obrotów gospodarczych. Pod tym pojęciem rozumieć należy: zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

WYSOKOŚĆ POMOCY

Uzależniona jest od wysokości spadku obrotów. Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

 1. co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 2. co najmniej 50% - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 3. co najmniej 80% - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

OKRES PRZYZNANIA POMOCY

Dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może jednak – uwzględniając długość trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – przedłużyć okres pomocy.

Pomoc wypłacana jest w okresach miesięcznych.

FORMALNOŚCI

Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy albo miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

Informacji o naborze należy szukać na stronie właściwego PUP.

WYŁĄCZENIA: Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW

PODSTAWA PRAWNA

Art. 15zzc specustawy

DLA KOGO

Dla przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną niezatrudniającą pracowników

 RODZAJ POMOCY

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

WARUNKI

Gdy doszło do spadku obrotów gospodarczych. Pod tym pojęciem rozumieć należy: zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

WYSOKOŚĆ POMOCY

Uzależniona jest od wysokości spadku obrotów. Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

 1. co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 2. co najmniej 50% - może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 3. co najmniej 80% - może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

OKRES PRZYZNANIA POMOCY

Na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może jednak – uwzględniając długość trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – przedłużyć okres pomocy.

Pomoc wypłacana jest w okresach miesięcznych po złożeniu oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej zarówno przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie, jak i – po zakończeniu dofinansowania – przez okres równy temu okresowi.

FORMALNOŚCI

Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

Informacji o naborze należy szukać na stronie właściwego PUP.

WYŁĄCZENIA: Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

JEDNORAZOWA POŻYCZKA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PODSTAWA PRAWNA

Art. 15zzd specustawy

DLA KOGO

Dla mikroprzedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro; który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

RODZAJ POMOCY

Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

WYSOKOŚĆ POMOCY

Pożyczka do wysokości 5.000 zł.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

OKRES PRZYZNANEJ POMOCY

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz wywołanych nimi skutków, przedłużyć okres spłaty pożyczki.

UMORZENIE POŻYCZKI

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

FORMALNOŚCI

Wniosek o pożyczkę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.

Informacji o naborze należy szukać na stronie właściwego PUP.

ZWOLNIENIE PŁATNIKA SKŁADEK Z OBOWIĄZKU ICH OPŁACANIA

PODSTAWA PRAWNA

Art. 31zo specustawy

DLA KOGO

Dla płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Także dla płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

(Zgodnie obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2019 r. ww. wynagrodzenie wyniesie 5.227 zł, 300 % - 15.681 zł).

RODZAJ POMOCY

Dla pierwszej grupy płatników jest to zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

Dla drugiej grupy płatników jest to zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

FORMALNOŚCI

Należy złożyć wniosek o zwolnienie do ZUS nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Wniosek RDZ dostępny na stronie ZUS https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

Płatnik ma obowiązek przesłać za marzec, kwiecień i maj 2020 r. deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne.

Załączniki: 

SPRAWY PODATKOWE Z USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODSTAWA PRAWNA

Art. 52k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

DLA KOGO

Dla podatników, którzy z powodu COVID-19:

 1. ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 2. uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności

- mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

WARUNKI

W celu dokonania obniżenia podatnik składa korektę zeznania za rok 2019 r., o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, lub art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

WAŻNOŚĆ E-PUAPu

Przedłuża się o czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego ważność profilu zaufanego.

OPŁATY NA RZECZ ZAiKS/ ABONAMENT RTV

PODSTAWA PRAWNA

Art. 15j specustawy

ZASADY

Ustawa wstrzymuje pobieranie od przedsiębiorców wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy oraz opłat abonamentowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.

ZAŁĄCZNIK:  OMÓWIENIE ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z USTAW ZWIĄZANYCH ZE ZWALCZANIEM KORONAWIRUSA W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

JEDNORAZOWA POŻYCZKA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Więcej informacji: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Opr.

Katarzyna Różycka

radca prawny

Udostępnij