Zgodnie z § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1566) w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami,  w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział w Państwowych Egzaminach Specjalizacyjnych (PES), minister właściwy do spraw zdrowia może odwołać w całości lub w części PES w danej dziedzinie medycyny.

Z uwagi na trwający stan epidemii, Minister Zdrowia odwołuje wszystkie egzaminy pisemne i ustne w dziedzinach medycyny, dla których PES nie rozpocznie się do końca bieżącego tygodnia tj. do dnia 19 marca 2021 r. włącznie.

W dziedzinach medycyny, w których egzaminy się rozpoczną do dnia 19 marca 2021 r. lub już trwają, terminy egzaminów ustnych pozostają bez zmian.

Zgodnie z § 27 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, z dniem 17 maja 2021 r. zostaną wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Jednocześnie, zgodnie z art. 16r ust. 11 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.) lekarz, który zakończył szkolenie specjalizacyjne i uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, albo uzyskał decyzję, o której mowa w art. 16 ust. 7 albo 9, zachowuje uprawnienia, o których mowa w art. 16oa ust. 2 pkt 1 i 4 (tj. lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego), w okresie 5 lat od dnia potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego albo od dnia wydania takiej decyzji, co pozwala na kontynuowanie wykonywania zawodu na dotychczasowych zasadach.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Dz.U. 2020 poz. 1566

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz.U. 2020 poz. 514

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-odwolania-panstwowych-egzaminow-specjalizacyjnych-w-sesji-wiosennej-2021-r-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

Udostępnij