Przypominamy o obowiązkach po stronie lekarzy i lekarzy dentystów od 1 lipca 2021 r.

Kasy fiskalne

Lekarze i lekarze dentyści świadczący usługi w zakresie opieki medycznej obowiązani będą posiadać kasy fiskalne on-line, które zastąpią dotychczasowe kasy fiskalne (kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii).

Termin wymiany kas fiskalnych określa przepis §1 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059). Jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów Departament Podatku od Towarów i Usług zawartej w piśmie z dnia 23 kwietnia 2021 r. (znak: PT7.8160.30.2021.BRAI.422), mimo wystąpienia Prezesa NRL wspólnie z samorządami prawniczymi, brak zgody na przesunięcie terminu.

Ponadto wskazujemy, że z dotychczas wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnych wynika, że obowiązek stosowania od 1 lipca br. kas fiskalnych on-line dotyczy wyłącznie lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki, a nie podmiotów leczniczych. Zaznaczyć jednak należy, że dostępne interpretacje podatkowe zostały wydane na wniosek podmiotów leczniczych prowadzonych w formie spółek kapitałowych, a nie lekarzy czy lekarzy dentystów w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W przypadku wątpliwości należy wystąpić o interpretację indywidualną.

Równocześnie wyjaśniamy, że uchylenie z dniem 1 maja 2021 r. rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206) nie stanowi przeszkody do obowiązku wymiany kas fiskalnych. Przepis art. 8 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675) przewiduje, że dotychczasowe potwierdzenia, które uzyskali producenci kas fiskalnych zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r. Tym samym, kasy on-line, które już funkcjonują na rynku, bo mają ważne potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych, nadal mogą być sprzedawane i instalowane przez przedsiębiorców.

Stanowisko to wynika również z komunikatu Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/wymagania-techniczne-dla-kas-rejestrujacych

 

EDM i zdarzenia medyczne 

Również od 1 lipca 2021 r. usługodawcy, czyli lekarze i lekarze dentyści mający praktyki, jak i podmioty lecznicze, będą obowiązani przekazywać do Systemu Informacji Medycznej (SIM) dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie. Realizacja ww. obowiązku odbywać się będzie na platformie P1. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, a nie tylko tych którzy współpracują z NFZ.

Od tego samego terminu usługodawcy obowiązani będą zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, za pośrednictwem SIM.

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. poz. 941 z późn. zm.), na chwilę obecną elektroniczną dokumentację medyczną w rozumieniu rozporządzenia stanowią:

1) informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,

2) informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego,

4) wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;

5) opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt 4.

Oprócz ww. dokumentów, elektroniczną dokumentację medyczną stanowią również:

6) recepty,

7) skierowania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

8) zlecenia na zaopatrzenie i zlecenia naprawy, o których mowa w art. 38 ust. 4a ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

9) Karty Szczepień, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Aby każdy z ww. dokumentów został zaliczony do elektronicznej dokumentacji medycznej musi zostać wytworzony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Komunikat Komisji Stomatologicznej NRL z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie wdrożenia obowiązków z zakresu wymiany EDM i raportowania zdarzeń medycznych

 

Recepty

Od 1 lipca 2021 r. dopuszczalne jest stosowanie druków według wzoru określonego załącznikiem nr 6 do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2020 r. poz. 2424). Nowy wzór recepty w postaci papierowej nie przewiduje rubryki Oddział Wojewódzki NFZ.

Załącznik: nowy wzór recepty

Katarzyna Różycka
radca prawny

Udostępnij