Komisja Socjalno-Bytowa spotyka się przynajmniej raz w miesiącu. Fundusz na zapomogi jest wydzielony ze składek członkowskich. Komisja przydziela zapomogi i wyznacza ich wysokość w zależności od potrzeby udokumentowanej w załącznikach, lub na podstawie oświadczenia Przewodniczącego Delegatury. Pamiętajmy, że każdy potrzebujący pomocy lekarz, otrzyma tę pomoc.
Zapomogę przyznajemy zwłaszcza:

1. W nagłych wypadkach losowych.
2. W nagłych chorobach.
3. W innych trudnych do przezwyciężenia niekorzystnych finansowych sytuacjach życiowych.

Zapomogi losowe

Potrzebne dokumenty:

  • podanie o zapomogę zawierający krótki opis sytuacji losowej
  • dokument potwierdzający zdarzenie losowe lub zaświadczenie lekarskie - jeżeli sytuacja losowa wynika z choroby - oświadczenie o dochodach na jedną osobę w rodzinie
  • numer konta, aby zapomoga mogła zostać przekazana w możliwie najszybszym terminie

Częstotliwość przyznawania: maksymalnie raz na kwartał
Najwyższa kwota zapomogi: 1500 zł.

Zasady przyznawania zapomogi losowej

Zapomogi pośmiertne

Potrzebne dokumenty:

  • podanie o zapomogę - członka rodziny zmarłego lekarza pozostającego we wspólnym gospodarstwie przed jego śmiercią (w terminie do 12 miesięcy od dnia śmierci lekarza)
  • kserokopia aktu zgonu

Zasady przyznawania zapomogi pośmiertnej

Kontakt: 

Komisja Socjalno-Bytowa

tel. 32 60-44-276, mail: 
 

Udostępnij