Lekarze i lekarze dentyści od 01.01.2015r. w ramach PROGRAMU WSPIERANIA INDYWIDUALNYCH FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO mają możliwość skorzystania ze środków finansowych na zakup lub prenumeratę medycznych czasopism, medycznej literatury fachowej oraz na pokrycie kosztów opłaty rejestracyjnej za udział w konferencjach naukowych, zjazdach, sympozjach, kongresach i innych zdarzeniach medycznych.

Pula dostępnych środków powiększa się o 10 zł co miesiąc.

Skorzystanie z ww. formy wsparcia może nastąpić nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, w miarę posiadanych na indywidualnym koncie środków.

Członek ŚIL, zamierzający skorzystać z oferowanej przez ŚIL pomocy w zakresie realizacji doskonalenia zawodowego w formie prenumeraty medycznych czasopism bądź zakupu medycznej literatury fachowej, powinien zgłosić ten zamiar w dziale finansowo-księgowym tel.: 32 60-44-231, w celu potwierdzenia aktualnego stanu konta.

Całkowita cena zakupu prenumeraty medycznych czasopism, medycznej literatury fachowej przez lekarza nie może przekraczać salda widniejącego na koncie lekarza, potwierdzonego uprzednio przez dział finansowo-księgowy.

W takim przypadku lekarz w terminie do 14 dni od dnia zakupu przedstawia w dziale finansowo-księgowym fakturę wystawioną na:

Śląska Izba Lekarska
Grażyńskiego 49 a
40-126 KATOWICE
NIP 634-10-07-704

 wraz z OŚWIADCZENIEM (w załącznikach)

Dział finansowo-księgowy potwierdza prawidłowość wystawionej faktury, stan indywidualnego konta lekarza ubiegającego się o zwrot kosztów poniesionych na prenumeratę medycznych czasopism bądź zakup medycznej literatury fachowej i dokonuje wypłaty środków.

Kontakt: 

e-mail:   tel. 32 60-44-231

Załączniki

Udostępnij